ระบบไฟฟ้าแรงต่ำประกอบติดตั้งตู้เมนไฟ (MDB, SDB, LOAD CENTER),งานติดตั้งรางไฟและ ท่อไฟ

งานเดินสายเมนไฟฟ้าในอาคารนอกอาคารงานติดตั้งระบบไฟแสงสว่างภายใน และ ภายนอกอาคารงานติดตั้งเต้ารับภายใน และ

ภายนอกอาคาร, ระบบโทรศัพท์ระบบกระจายเสียง ภายใน และ ภายนอก อาคารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานระบบไฟฟ้าควบคุมระกอบติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติงานตู้ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติงานตู้ควบคุมมอเตอร์อัตโนมัติ

งานตู้ควบคุมระบบไฟแสงสว่างอัตโนมัติงานตู้ควบคุมสายพานลำเลียงตโนมัติงานตู้ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ,

งานระบบท่อต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, งานออกแบบสร้างเครื่องจักรและ ชิ้นส่วนตามแบบ

Visitors: 6,380